Program Amaçları

Enerji ve enerji kaynaklarının paylaşımı konusunda açık veya gizli büyük çatışmaların sürdüğü günümüzde, enerjinin sürdürülebilirliği, enerji temini güvenliği ve enerji kaynaklarına erişilebilirlik pek çok ulusu tehdit etmektedir. Şüphesiz ki bugün ve gelecekte enerji kaynaklarına ve enerji dönüşüm teknolojilerine sahip olanlar varlıklarını güçlü bir biçimde sürdürmeye devam edeceklerdir.

Dünya ekonomisindeki hızlı küreselleşme ve teknoloji alanındaki gelişmeler enerji ve enerji kaynaklarına olan ihtiyaçları ön plana çıkarmıştır. Bunun sonucunda enerji sektörü, uluslararası alanda tüm diğer sektörleri geride bırakarak birinci sıraya yükselmiştir. Günümüzde enerji sadece ekonomik bir güç olarak değil, aynı zamanda, uluslararası arenada büyük mücadelelerin yapıldığı bir sektör haline de gelmiştir.

Son iki yüzyıldır dünya genelinde enerji ve enerji kaynaklarının önemini, gelişmiş olan ülkeler daha iyi kavramıştır. Aynı zamanda Küresel Gelişmişlikte de ortalamanın üzerinde olan bu ülkeler, bilinçli bir şekilde enerji üretim ve alternatif enerji kaynakları konularında son kırk yıldır yoğun araştırma ve geliştirme çalışmalarına önem vermişlerdir.

Ülkemiz fosil kökenli enerji kaynakları bakımından oldukça fakir olduğundan, enerjide dışarıya bağımlı durumdadır. Dışa bağımlılığın azaltılması için alternatif ve yenilenebilir kaynaklara yönelim şarttır.

Türkiye, yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli bakımından oldukça iyi bir yere sahiptir. Yenilenebilir enerji kaynakları, Güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik enerji, dalga enerjisi, biyokütle enerjisi gibi kendini belirli devirlerle, yenileyen temiz enerji kaynaklarıdır.

Devletimiz, Türkiye’nin enerji arz güvenliğini esas alan enerji politikalar geliştirmektedir. Bu kapsamda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından; Türkiye’nin enerji arz güvenliğini esas alan enerji politikasının temel amaçları: Yerli kaynaklara öncelik vermek suretiyle kaynak çeşitliliğinin sağlanması ile Yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji arzındaki payını arttırılmasıdır.  Ayrıca, Petrol ve doğalgaz alanlarında kaynak çeşitliliğinin sağlanması ve ithalattan kaynaklanan riskleri azaltacak tedbirlerin alınması ile Enerji alanındaki faaliyetlerin çevreye duyarlı şekilde yürütülmesinin sağlanması da hedefler arasındadır.  Tüm bunların yanında,  Ülkemizin enerji koridoru ve terminali haline getirilmesi, Enerji verimliliğinin arttırılması, Yerli kaynakların ülke ekonomisine katkısının arttırılması, Maliyet zaman ve miktar yönünden enerjinin tüketiciler için erişilebilir kılınması, Serbest piyasa koşullarına tam işlerlik kazandırılması ve yatırım ortamının iyileştirilmesi de hedefler arasındadır.

Tüm yukarıda sayılan sebeplerden, Yenilenebilir Enerji kaynaklarının potansiyellerinin ve teknolojilerinin geliştirilmesi ülkemiz için büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda yenilenebilir enerjiye bütünleşmiş bir yaklaşım; yenilenebilir enerji kaynaklarının yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve çevresel faktörleri de kapsayacak şekilde ele alınması anlamına gelmektedir. Bu bağlamda, geleceğin en büyük sorunu olan enerji sorununa bulunacak çözümlerin tek bir disiplin veya alan içinde yer alamayacağı ancak disiplinler arası çalışma ile sağlanacağı, giderek önem kazanan bir gerçektir.

Dolayısıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının sürdürülebilir şekilde korunması, kullanılması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi, yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili teknolojilerin geliştirilerek uygulamaya konması için uzman kişilere gereksinim artmaktadır. Yenilenebilir enerji; farklı disiplinlere ait bilgileri birleştirme ve teorik bilgileri pratiğe dönüştürme konusunda beceri sahibi olmalarını zorunlu kılmaktadır. Yenilenebilir enerji ve teknolojisi konularında uzmanlaşmış kişilere duyulan ihtiyaç tüm dünyada artmaktadır. Ülkemizde de yapılacak her türlü araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetleri aciliyet ve önem kazanmıştır.

Açılması planlanan Lisansüstü program ile yerel, ulusal ve uluslararası boyuttaki yenilenebilir enerji ve enerji sorunlarının çözümüne yönelik araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetleri yürütmeyi hedeflemektedir.

Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı (Disiplinler Arası Program)’nın misyonu;

Yenilenebilir enerji kaynaklarının yöre ve ülke çapında potansiyellerini belirleyebilen, bu potansiyeli hareket geçirip ulusal güç haline getirecek teknolojiler üretebilen ve bu teknolojileri kullanabilen uzmanların yetiştirilmesidir.

Ülkemizin yetişmiş insan gücünün yönlendirilmesi ve çağın gerektirdiği belirli kritik alanlarda yaratıcılığın ve üretkenliğin desteklenmesi, hızlı atılımlar içindeki dünyadaki yerimizin iyileştirilmesi ve kuvvetlendirilmesi açısından önem arz etmektedir.

Bilim çağında Türkiye’nin seçkin eğitim kurumlarının başında yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi’nin Lisansüstü eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde önemli yeri olan Fen Bilimleri Enstitüsü seçkin bilim kadrosu ile geleceğimizin bilim adamlarını yetiştirme çabalarını sürdürmektedir.

Anabilim Dalımızın başlıca amacı, lisansüstü eğitime başlayacak öğrencilere; yenilenebilir enerji konusunda bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, değerlendirme, derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşma yeteneği kazandırmaktır. Lisansüstü eğitim yapan öğrencilerimizin kendi çalışma alanlarının yanı sıra tüm bilim dallarına geniş vizyonda bakabilmeleri amaçlarımızdan birisidir.

Açılması planlanan Yenilenebilir Enerji yüksek lisans programına aşağıdaki üç grup öğrenci başvurabilir.

 1. Grup: Üniversitelerin Makine Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik mühendisliği, Elektrik – Elektronik Mühendisliği, Elektronik – Haberleşme Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Orman Endüstrisi Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği,
 2. Grup: Üniversitelerin Kimya, Fizik, Biyoloji, Coğrafya, İstatistik ve Matematik mezunları,
 3. Grup:  Üniversitelerin İktisat, İşletme, Ekonometri mezunları
  Her grup öğrenci açılacak sınavda başarılı olduğu takdirde ‘’Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalındaki’’ (Tezli/Tezsiz) programlardan uygun olanına kaydedilir.

Yenilenebilir Enerji (Mühendisliği ya da Uzmanlığı) Anabilimdalı (Disiplinler Arası Program), Enerjiye olan talebin çok hızlı artışı, kaynakların hızlı tükenmesi, çevresel orunlara çözüm ile yeni kaynak arayışları sonucu doğan ve temel mühendislik bilimlerindeki hızlı ilerlemeler sonucu bu alanlarda karşılaşılan sorunların çözümüyle uğraşan bir bilim dalıdır. Son yıllardaki hızla gelişmeler doğrultusunda, 21. yüzyılda, Yenilenebilir Enerji Mühendisliği,  insanlığın hızlı bilimsel, teknoljik ve sosyoekonomik gelişimi için anahtar bir araç olarak görülmektedir. Günümüzde Yenilenebilir Enerji Mühendisliği, mühendisliğin, birçok dalı ile temel bilim dalları ile toplumun sorunlarına çözüm üretmektedir. Yenilenebilir Enerji Mühendisliği,  alanındaki hızlı ilerlemeler sayesinde enerji sektöründe yeni teknolojiler üretilmekte, yeni yöntemler geliştirilmekte olan teknolojiler hızla ekonomiye kazandırılmaktadır. 

Yenilenebilir Enerji Mühendisliği eğitimi ile kazandırılan beceriler aşağıda belirtilen teknolojilerin üretildiği ve hizmetlerin verildiği enerji sektörlerinde uygulama alanı bulmaktadır.

 • Güneş Enerjisi Santralleri ve sahaları (GES)
 • Jeotermal Enerji Santralleri ve Sahaları (JES)
 • Hidroelektrik Enerji Santralleri ve Sahaları (HES)
 • Biyokütle Enerji Santralleri ve Sahaları  (BES)
 • Dalga Enerji Santralleri ve Sahaları (DES)
 • Yakıt Hücreleri, Enerji Dönüşüm ve Depolama Sistemleri Geliştirilmesi
 • Alternatif, Geleneksel, Nükleer ve Yeni Enerji Kaynakları
 • Yukarıda sayılan alanlarda Ar-Ge yapan ve Teknoloji geliştiren kuruluşlarda.
  Bu nedenle, Yenilenebilir Enerji Mühendisliği yüksek lisans programını tamamlayacak kişilerin yapacakları veya yapabilecekleri işler arasında, Enerji santralleri için yer, ekipmanı seçimi ve kurulumu, malzeme testleri, teknoloji geliştirilmesi ve üretimi sayılabilir. Ayrıca bu yeni ve akademik kariyer olanaklarının yanı sıra:  Enerji, Makine, Tekstil, Gıda, Çevre, Kimya, Proses, Tarım sektöründen Ormancılık sektörüne kadar çok geniş bir endüstriyel yelpazede, özel ve kamu kuruluşlarında, üniversiteler ile özel araştırma ve Ar-Ge merkezlerinde, Enerji üretim tesislerinde ve hatta askeri kuruluşlar ile ithalat-ihracat şirketlerinde görev alabilmeleri mümkündür.

Ülkemizde, yetişmiş insan gücünün yönlendirilmesi ve özellikle ülke gelişmişliğinin bir göstergesi olan Yenilenebilir Enerji Mühendisliği alanına yoğunlaşmış bilimsel çalışmaların maddi ve motive bakımından desteklenmesi önem taşımaktadır.  Yenilenebilir Enerji Mühendisliği yüksek lisans programının amacı, Yenilenebilir Enerji ve Temiz Enerji gibi çeşitli alanlarda karşılaşılan bilimsel ve endüstriyel sorunlara çözümler arayan bir disiplinler arası zeminin yaratılması için enerji bilgisini, bilim ve mühendisliğin temel ilkeleriyle bütünleştirmektir. Aynı zamanda, lisansüstü eğitim programımızın mezunlarını, her şeyden önce ülke ekonomisine öncelikle, enerji, makine, tekstil, kimya, proses, çevre, tarım ve orman sektörüne kadar çok yaygın alanlarda büyük ve olumlu katkılarda bulunmaları, kaliteli, çevreye saygılı, mesleki etik değerleri uygulayan ve değişime açık Yenilenebilir Enerji Yüksek Mühendisi (Yada 2. ci ve 3.cü gruptan öğrenciler için Yenilenebilir Enerji Uzmanı) olarak yetiştirmek ise temel ilkemizdir.